منشا دین از دیدگاه دورکیم

منشا دین از دیدگاه دورکیم
منشا دین از دیدگاه دورکیم

منشا-دین-از-دیدگاه-دورکیم

توضیحات:

تحقیقی کامل با موضوع منشا دین از دیدگاه دورکیم در قالب word در 32 صفحه

 

فهرست مطالب:

 

چكيده 

طرح مسأله 

مسأله تعريف دين 

دين و جان‌ پرستي 

دين و طبيعت‌پرستي 

توتم پرستي به مثابه كهن‌ترين دين 

چهرة دوگانه توتم 

علت پيدايش مفهوم روان 

مسأله مناسكي دين 

بررسي نظرية دوركيم 

منابع 

 

چكيده:

اميل دوركيم (1858-1917م) از بنيانگذاران جامعه‌شناسي و يكي از تأثيرگذارترين شخصيت‌هاي اين عرصه است. وي با انتشار كتاب صور بنياني حيات ديني در 1912م، رهيافت جامعه‌شناختي به دين را به شدت قوت بخشيد و تا سالياني دراز در اين راه پيشتاز بود. در اين رهيافت كوشش مي‌شود تا دين تنها به مثابه نهادي اجتماعي با سازوكاري معين بررسي، و ابعاد آن تحليل گردد. صور بنياني، نمونه كاملي از اين نگرش به شمار مي‌رود. دوركيم در اين كتاب به استناد يافته‌هاي مردم نگاران با تحليل يكي از اديان ابتدايي، توتميسم، نظريه‌اي را معرفي مي‌كند كه بر اساس آن دين جز تجلي خواست جامعه نيست و همة مناسك و شعائر ديني، كاركردي اجتماعي دارند و هدف از انجام آنها تقويت روح همبستگي ميان اعضاي جامعه است. ضمن ارائة تصويري كامل از آراي دين‌شناختي دوركيم، به نقد نظرية او دربارة ماهيت و كار‌كرد دين مي‌پردازيم.

 

طرح مسأله:

كتاب صور بنياني حيات ديني از آثار مهم و كلاسيك تفسير جامعه‌شناسانة دين است كه اميل دوركيم جامعه‌شناس فرانسوي آن را در 1912م منتشر ساخت. اين كتاب از تأثيرگذارترين كتاب‌هاي اين عرصه است و نمونة كاملي است از نگرش پوزيتيويستي به دين. دوركيم در اين كتاب مفصل از طريق بررسي كهن‌ترين دين موجود در ميان قبائل ساكن استراليا، يعني توتم‏پرستي، مي‌كوشد ماهيت، خاستگاه و كاركرد دين را به طور كلي نشان دهد و اين تفسير را براي فهم همة اديان به كار گيرد. مفروضات، روش و نتايج تحقيق دوركيم امروزه به شدت مورد چالش قرار گرفته و كاستي‌هاي روشي آن روشن شده است ( نك: اسلامي، «رهيافت دين شناختي دوركيم»، ص 49-76). صور بنياني حيات ديني شامل سه كتاب است: كتاب اول مسائل مقدماتي را باز مي‌گويد، كتاب دوم باورهاي بنياني دين را معرفي مي‌كند و كتاب سوم مسأله مناسك ديني را كه در هر ديني وجود دارد تحليل مي‌نمايد. دوركيم، پس از بيان موضوع پژوهش، كتاب اول را به مسائل مقدماتي اختصاص مي‌دهد.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل